Als je lid wordt van de Schutterij, heeft de vereniging bepaalde verplichtingen naar het lid. Maar ook het lid heeft verplichtingen naar de vereniging. De Schutterij heeft hiervoor het Huishoudelijk Reglement opgemaakt. Dit reglement kunt u hieronder lezen.

 

Huishoudelijk reglement Muziekcorps der v.m. Schutterij - Enschede

 

Artikel 1

De muziekvereniging heeft ten doel, als loop- en concertcorps, gezamenlijk te musiceren onder leiding van de dienstdoende dirigent(e), instruct(eu)r(ice).

 

Artikel 2

Gedurende de repetities en concerten, welke onder leiding staan van een dirigent(e) of instruct(eu)r(ice), wordt van ieder lid verwacht zich aan de regels te houden.

 

Artikel 3

Degene, die werkend lid wenst te worden van de vereniging, kan dit kenbaar maken aan één van de zittende bestuursleden en/of aan de jeugdcoach.

  1. U vult hiervoor een aanmeldingsformulier in, voorzien van een handtekening.

Bij minderjarige personen eveneens ondertekend door ouders, pleegouders, verzorgers en/of voogd. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u ingeschreven als lid.

  1. Heeft een aanmeldend lid reeds de nodige muziekkennis opgedaan, dan kan het lid onmiddellijk zijn/haar plaats in één van onze geledingen innemen.
  2. Gaat het aanmeldend lid naar de muziekschool dan verplicht hij/zij zich om deze lessen te volgen. Lesmateriaal is voor rekening van het lid.
  3. Alle leden zijn verplicht hun contributie uiterlijk op de eerste van de maand vooraf te voldoen. Diegene die zich hieraan niet houden en een achterstand hebben bereikt van twee maanden contributie, zullen een aanmaning ontvangen van de penningmeester. Blijft na deze aanmaning de betaling nog achterwege dan zal door het bestuur worden overwogen of het betrokken lid zal worden geroyeerd.
  4. Lesgelden worden achteraf gefactureerd door de penningmeester. Indien deze factuur na twee maanden niet is voldaan, wordt een aanmaning verstuurd. Blijft na deze aanmaning de betaling nog achterwege dan zal door het bestuur worden overwogen of het betrokken lid zal worden uitgeschreven als leerling bij de muziekschool of privéles en/of worden geroyeerd als lid.
  5. Opzegging van het lidmaatschap behoort via het bestuur schriftelijk of per e-mail te worden gemeld. Contributieverplichting blijft bestaan tot het moment dat alle eigendommen van de vereniging zijn geretourneerd.

 

Artikel 4

Alle leden zijn verplicht aan alle repetities, concerten en optredens deel te nemen. Hij/zij dient daarvoor op tijd aanwezig te zijn.

Wanneer een lid, door werkzaamheden of andere geldige reden, voor de afloop van een concert, repetitie of optreden weggaat of niet aanwezig kan zijn, is deze verplicht dit aan de dirigent(e), instruct(eu)r(ice), voorzitter of diens plaatsvervanger mede te delen.

 

Artikel 5

De beslissingen omtrent aanvragen van optredens e.d. geschiedt door het bestuur. De eventuele vergoedingen welke voor optredens e.d. gevraagd worden, wordt eveneens bepaald door het bestuur. In bijzondere gevallen wordt eerst overleg gepleegd met de leden.

 


Artikel 6

Het bestuur bestaat uit tenminste 7 leden. De benoeming van bestuursleden vindt plaats bij meerderheid van stemmen op de algemene ledenvergadering, met uitzondering van de voorzitter welke in functie wordt gekozen. Alle stemmingen worden zoveel mogelijk met gesloten briefjes gehouden.

 

Artikel 7

Elk bestuurslid wordt gekozen voor het tijdvak van 3 jaar. Deze is na deze periode echter terstond herkiesbaar.

 

Artikel 8

Het bestuur is belast met het beheer van alles wat tot de eigendommen van de vereniging kan worden gerekend.

 

Artikel 9

De voorzitter is belast met het leiden van alle vergaderingen van de vereniging. Hij/zij heeft in urgente gevallen vrijheid van handelen, is daarvoor echter verantwoording verschuldigd tegenover het bestuur. Hij/zij belegt leden- en bestuursvergaderingen zo vaak als hij/zij dit nodig acht. Tevens ondertekent hij/zij met de secretaris en penningmeester alle officiële stukken van de vereniging.

 

Artikel 10

De secretaris is belast met het notuleren en bewaren van de notulen van alle vergaderingen. Hij/zij maakt alle te houden vergaderingen bekend. Hij/zij maakt jaarlijks verslag van de algemene staat en de activiteiten van de vereniging van het afgelopen jaar en voert alle correspondentie.

 

Artikel 11

De penningmeester is belast met de financiële gang van zaken van de vereniging. Het hele bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiën.

 

Artikel 12

Vier keer per jaar wordt door de kascontrolecommissie de penningmeester en alle voorkomende kasgelden van de vereniging gecontroleerd met behulp van het kascontroleprotocol.

Op de jaarvergadering wordt door één van de commissieleden verslag uitgebracht.

 

Artikel 13

De kascontrolecommissie bestaat uit drie leden van de vereniging en een reserve kandidaat, die op de jaarvergadering worden gekozen voor de tijd van drie jaar. Dit lid mag niet in het bestuur zitting hebben. Om de beurt treedt elk jaar een lid af.

 

Artikel 14

De Jeugdcoach is belast met het in de gaten houden van de rechten en plichten van de jeugd. Hij/zij is contactpersoon tussen leerling, vereniging, muziekschool en privé-lera(a)r(es).

 

Artikel 15

De barcommissie zorgt voor het verloop van de bar. De barbeheerder is verantwoordelijk voor de in- en uitgaven van de bar en draagt dit periodiek over aan de penningmeester. Winst komt ten goede aan de vereniging.

Artikel 16

De bibliothecaris zorgt voor de muziekstukken van de vereniging.

Wel of niet in gebruik zijnde instrumenten en uniformen van de vereniging staan onder toezicht van een door het bestuur aangewezen perso(o)n(en).

 

Artikel 17

De muziekcommissie bestaat uit minimaal drie leden, dirigent(e) en instruct(eu)r(ice).

Hun taak is het samenstellen van de programma’s en het bepalen welke nummers in studie zullen worden genomen.

 

Artikel 18

De dirigent(e) of instruct(eu)r(ice) leidt de repetities en uitvoeringen. Hij/zij wijst ieder zijn plaats in het orkest of drumband naar zijn goeddunken. Wanneer deze meent dat een lid zijn partij niet voldoende kent heeft hij/zij het recht dit lid de medewerking op een uitvoering te ontzeggen.

 

Artikel 19

Buitengewone vergaderingen worden gehouden als het bestuur dit nodig acht of indien minstens 10 leden schriftelijk, met opgave van reden, dit verzoeken. Deze vergadering moet het liefst binnen 14 dagen worden belegd.

 

Artikel 20

Leden hebben altijd het recht bij één van de bestuursleden bezwaren over alle zaken in te dienen. Hierover wordt zo spoedig mogelijk door het bestuur een beslissing genomen.

 

Artikel 21

De hoogte van de contributie voor nieuwe leden wordt vermeld op het aanmeldingsformulier. Het lid dient een machtiging voor automatische incasso af te geven. Eventuele wijzigingen worden tijdens de jaarvergaderingen bekend gemaakt.

 

Lesgelden voor de muziekschoollessen en/of privélessen via de vereniging worden gefactureerd door de penningmeester.

 

Artikel 22

Instrumenten, bladmuziek en uniformen van de vereniging in bruikleen gegeven aan de leden, blijven eigendom van de vereniging. Het lid dient zorg te dragen voor een goede conditie van deze eigendommen. Wie het lidmaatschap opzegt, dient de eigendommen van de vereniging zo spoedig mogelijk bij de aangewezen personen in te leveren. Verkeren de eigendommen niet in goede of bruikbare staat, dan is het lid verplicht de eventuele onkosten hieruit voortvloeiend te vergoeden. Bezittingen worden geregistreerd door middel van een overeenkomst die in het bezit is van de door het bestuur aangewezen perso(o)n(en). Onderhoudsbeurten en eventuele reparaties die niet door nalatigheid van het lid zijn ontstaan, zijn voor rekening van de vereniging. Het lid dient tijdens optredens zelf zorg te dragen voor zwarte schoenen en zwarte sokken onder zijn/haar uniform. Bovendien dient het lid zorg te dragen voor een wit overhemd onder zijn/haar concertjasje of uniformjas. Sieraden mag, maar niet opzichtig aanwezig.

 

Artikel 23

Voorstellen tot reglementwijzigingen moeten veertien dagen voor de jaarvergadering ingediend worden en kunnen worden aangenomen door meerderheid van stemmen.

 

Artikel 24

Zonder toestemming van het bestuur mag een lid met het instrument van de vereniging geen medewerking verlenen aan een andere muzikale groepering, met uitzondering van activiteiten georganiseerd door de muziekschool.

 

Artikel 25

Bij eventuele ontbinding van de vereniging worden de instrumenten en verdere eigendommen van de vereniging verkocht. Hiermee worden eventuele schulden gedekt. Overschotten worden dan onder de leden verdeeld.

 

Artikel 26

Ieder lid ontvangt een exemplaar van het huishoudelijk reglement, opdat hij/zij met alle bepalingen bekend is.

 

Artikel 27

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 28

Ieder lid dat zich niet aan de reglementen houdt of de belangen van de vereniging niet behartigt kan het lidmaatschap worden opgezegd.

 

Artikel 29

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.


Kalender

Geen evenement in de kalender
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Contribute!